www.zentastic.eu

CONDITIONS OF SALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ZENTASTIC

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen Natascha Zemlic, Zentastic, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Streepstraat 109, BTW BE0736.828.034 ('Zentastic') en de klant ('de Klant), behoudens wanneer schriftelijk anderszins werd overeengekomen. Door de bestelling aanvaardt de Klant de toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee ZENTASTIC zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZENTASTIC gecommercialiseerde diensten (o.a. organisatie van evenementen, marketing, grafische vormgeving, edm.). De Klant erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat zij zal verzaken aan haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, behoudens indien deze niet strijdig zijn met de bijzondere voorwaarden van ZENTASTIC.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst komt tussen ZENTASTIC en de Klant tot stand zodra de Klant een door haar voor akkoord ondertekende offerte aan ZENTASTIC heeft bezorgd binnen de geldigheidstermijn van de offerte, dan wel door de bevestiging per e-mail.

De overeenkomst wordt vermoed stilzwijgend tot stand te zijn gekomen indien ZENTASTIC begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de Klant gevraagde diensten, behoudens wanneer zulks door de Klant uitdrukkelijk wordt geprotesteerd.

2.2. Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging. De offerte en opdrachtbevestiging van ZENTASTIC gelden enkel voor de aspecten van de diensten die daarin uitdrukkelijk worden geformuleerd.

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de opdrachtbevestiging worden de bepalingen van de opdrachtbevestiging beschouwd als het voorwerp van de overeenkomst. De overeenkomst wordt steeds geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van ZENTASTIC.

3. OFFERTE EN PRIJZEN

3.1. Een offerte van ZENTASTIC is geldig gedurende een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop deze werd opgesteld. De prijzen vermeld in de offerte van ZENTASTIC zijn louter indicatief en zijn bepaald op basis van de prijs van de lonen, lasten, kosten van materiaal en andere kosten in voege op het ogenblijk van het opmaken ervan, zodoende deze prijzen onderhevig kunnen zijn aan schommelingen. ZENTASTIC verbindt zich ertoe om de Klant onverwijld in te lichten van eventuele prijswijzigingen

3.2. De btw, belastingen en alle andere taksen zijn steeds ten laste van de klant. De prijs overeengekomen voor een bepaalde opdracht bindt de ZENTASTIC niet voor volgende opdrachten.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1. De leveringstermijn wordt door ZENTASTIC indicatief vermeld en is niet bindend. ZENTASTIC verbindt zich ertoe om naar best vermogen de diensten te leveren, zonder dat hieromtrent enige garantie wordt gegeven of zij tot enig resultaat gehouden kan worden door de Klant.

Vertragingen of laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of een andere vorm van aansprakelijkheid jegens ZENTASTIC.

5. FACTURATIE EN BETALING

5.1. Op het ogenblik van de aanvaarding van de offerte zal door ZENTASTIC een bedrag ten belope van 60% van het offertebedrag worden aangerekend, tenzij anders vermeld in de offerte. Het voorschot dient door de Klant te worden voldaan binnen een termijn van dertig kalenderdagen na factuurdatum. De nodige boekingen en reservaties worden pas verricht wanneer het voormelde voorschot is betaald.

Het saldo van 40% van het offertebedrag zal worden aangerekend na het leveren van de gevraagde diensten en is contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Laattijdige betaling van de facturen vanwege ZENTASTIC geeft automatisch en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de verschuldigdheid van verwijlintresten, berekend en gekapitaliseerd aan 12 % per jaar. De vervallen sommen worden tevens verhoogd met 10 %, met een minimum van 150 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Ingeval van wanbetaling zijn alle nog niet vervallen facturen in hoofde van ZENTASTIC onmiddellijk opeisbaar, ook ingeval van inbeslagname en in elke situatie van samenloop van schuldeisers of insolventie van de Klant. Alle eventuele schulden van ZENTASTIC ten opzichte van de Klant, ongeacht hun oorsprong of aard, worden in voorkomend geval automatisch gecompenseerd met de schulden van de Klant tegenover ZENTASTIC.

ZENTASTIC heeft het recht om ingeval van wanbetaling de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten, zonder dat de Klant recht heeft op enigerlei tegemoetkoming of vergoeding.

5.3. Elk verzoek tot uitstel, annulering of laattijdige annulering door de Klant van een opdracht, zal automatisch en zonder ingebrekestelling de betaling met zich meebrengen van de reeds geleverde diensten, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding bepaald in de bijzondere voorwaarden.

6. OPSCHORTING

6.1. De uitvoering van de overeenkomst kan door ZENTASTIC opgeschort worden in geval van wijzigingen zoals o.m. overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperkingen van rechtsbekwaamheid, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of minnelijke schikking, wankelen van krediet, ed. De opschorting geldt minimaal totdat er voldoende waarborgen worden voorzien om de waarde van de gehele of gedeeltelijke onbetaald gebleven en/of nog niet uitgevoerde diensten te waarborgen. ZENTASTIC kan naar eigen keuze de overeenkomst verbreken, da wel de overeenkomst continueren onder andere voorwaarden.

7. OVERMACHT

7.1. Elke omstandigheid die overmacht kan uitmaken in hoofde van ZENTASTIC zoals o.m. een faillissement van een leverancier, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, elektrische storingen zullen worden beschouwd als overmacht.

Overmacht kan geen aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding in hoofde van ZENTASTIC, doch ontslaan de Klant onder geen enkel beding van haar betalingsverplichting.

7.2. Alle omstandigheden dewelke bij de redactie van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren in hoofde van ZENTASTIC en de uitvoering van de overeenkomst zouden verzwaren en/of bemoeilijken, zullen beschouwd worden als overmacht.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De Klant wordt verondersteld gerechtigd te zijn een opdracht aan ZENTASTIC toe te kennen en zal uitsluitend verantwoordelijk zijn ten opzichte van derden. ZENTASTIC zal niet aansprakelijk zijn voor (i) schade aan derden ten gevolge van de door haar verleende diensten, (ii) schade, vernietiging of diefstal van eigendommen van de Klant en/of deelnemers, (iii) het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften door de Klant en/of deelnemers en (iv) een eventueel gebeurlijk tekort aan materiaal, personeel, ed.

8.2. ZENTASTIC heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van ZENTASTIC is steeds beperkt tot de dekking die wordt verleend door haar verzekering.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

9.1. ZENTASTIC behoudt steeds alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aangeboden en/of geleverde diensten. Het reproduceren, verspreiden of exploiteren van en het verwijzen naar de door ZENTASTIC aangeboden en/of geleverde diensten is uitdrukkelijk verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ZENTASTIC.

9.2. ZENTASTIC is gerechtigd om geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij de Klant schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto - en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door ZENTASTIC zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant worden gebruikt in interne en externe communicatie, ongeacht het doel.

10. PUBLICITEIT

10.1. ZENTASTIC heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de opdracht in haar publiciteit, zowel beschrijvend, auditief als visueel. Indien ZENTASTIC in opdracht van de Klant zou moeten instaan voor de publicitaire promotie van de opdracht, geeft de Klant haar toestemming aan ZENTASTIC om de bedrijf- en merknaam, het logo, de locatie, ed. van de Klant op te nemen in de promotie.

11. AFDWINGBAARHEID

11.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden beïnvloed.

12. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1. ZENTASTIC verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar door de Klant zouden worden meegedeeld in het kader van de uitoefening van haar activiteiten en de uitvoering van haar diensten onverwijld zal behandelen en verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacy Policy.

13. TOEPASBAARHEID

De niet-toepassing door de ZENTASTIC van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal niet als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

14. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. In geval van betwisting omtrent enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de uitvoering van de diensten zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

14.2. Het Belgisch recht is van toepassing.